Fritids

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt, innehållsmässigt och tidsmässigt.  

Innehållsmässigt då vårt uppdrag är att komplettera utbildningen i grundskolan, samt tidsmässigt genom att ta emot eleverna under den del av dagen då det inte är skola och under loven.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utbildning och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation, detta utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Under skoldagen gör vi detta genom att erbjuda skolfritids. Under skolfritidstiden får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de vanligtvis får i klassrummet. Skolfritids innefattar fyra områden: lek och rörelse, bild och skapande, friluftsliv samt rekreation. 

Tomteskogen och Trollskogen

Skolans fritidshem består av två enheter Tomteskogen och Trollskogen. Varje enhet består av tre rum. Varje rum har ett specifikt användningsområde så som lugna aktiviteter, lite rörligare aktiviteter samt skapande.

Utanför respektive enhet finns det en närvarotavla där samtliga barn finns med. På närvarotavlan finns information om vem som stänger, namn på eventuell vikarie samt var barnen befinner sig. Närvarotavlan ska underlätta för dig när du kommer och hämtar ditt barn.

Tomteskogens personal

Sanna Nordqvist (föräldraledig), Ibbe Mahjob, Rebecka Hedbom, Wafa Sheik Khalil, Ahmed Kanjou, Emma Skoglund, Erik Helmersson, Julia Falck och Abir Karim.

 

 

Trollskogens personal

Marcus Lindström, Jonatan Rödin, Pär Sundh, Rikard Södergren, Armin Amani och Rebecka Hedbom.

Uppdaterad: