Förväntansdokument

Sunnerstaskolans förväntansdokument

Du som elev/vårdnadshavare kan förvänta dig följande av skolan:

 • Vi har höga förväntningar på eleverna och ger utmaningar på rätt nivå.
 • Vi uppmärksammar alla elevers behov av anpassningar och särskilt      stöd.
 • Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt och återkopplar till elev och vårdnadshavare, bland annat genom utvecklingssamtal.
 • Vi arbetar aktivt med att stärka elevernas självkänsla.
 • Vi lyssnar på eleverna och hittar former för deras delaktighet.
 • Vi verkar för alla elevers trygghet och agerar vid eventuella konflikter och kränkningar.
 • Vi arbetar aktivt och i samverkan med kollegor och elever för att skapa en god arbetsmiljö för alla.
 • Vi ser samverkan med vårdnadshavare som en framgångsfaktor för vårt arbete.
 • Vi tar kontakt om något särskilt har hänt.
 • Vi följer läroplanen och arbetar efter skolans övriga styrdokument.
 • Vi informerar vid behov på skol, grupp- och individnivå.
 • Vi finns tillgängliga via e-post med svar inom två arbetsdagar och via telefon under arbetstid.

 

Vi förväntar oss följande av dig som vårdnadshavare:

 • Du har en positiv attityd till ditt barns lärande.
 • Du ta ansvar för att ditt barn ätit frukost, är utvilad och kommer i tid till skolan.
 • Du ser till att ditt barn har kläder med i skolan så att utevistelse kan ske under skoldagen.
 • Du tar del av den information som erbjuds på skolan till exempel i Unikum.
 • Du anmäler frånvaro för ditt barn senast kl. 8.00 varje dag barnet är frånvarande.
 • Du lämnar information om ditt barns vistelsetid på fritidshemmet.
 • Du uppmuntrar till läxläsning och stöttar ditt barn.
 • Du tar ansvar genom att hjälpa ditt barn att lösa konflikter som kan ha uppstått med kamrater genom att, tillsammans med skolan, samverka med andra föräldrar.
 • Du deltar i utvecklingssamtal och föräldramöten.
 • Du tar kontakt med undervisande lärare om du under över något eller om något i skolarbetet känns otydligt.
 • Du stöttar skolans trivsel- och ordningsregler.

 

Vi förväntar oss följande av dig som elev:

 • Du visar respekt för och hänsyn till elever och personal.
 • Du lyssnar på andra och använder ett vårdat språk.
 • Du deltar aktivt i lärandet, gör dina läxor och deltar i annat stöd i ditt lärande om du behöver.
 • Du respekterar och bidrar till allas arbetsro.
 • Du är rädd om dina egna, andras och skolans saker och hjälper till att hålla rent och snyggt i skolans lokaler.
 • Du berättar för någon vuxen om du eller en kamrat inte har det bra i skolan.
 • Du kommer i tid och har med dig allt det du behöver under dagen.
 • Du följer skolans ordningsregler och klassrumsregler
Uppdaterad: