Idrott och hälsa

Vi som arbetar här är legitimerade lärare inom idrott och hälsa med flera års erfarenhet.

Vi arbetar genomtänkt med elevernas teoretiska kunskap om hälsa och deras förmåga att reflektera kring hälsofaktorer i ord som ger mening till deras sätt att värdera aspekter kring hälsa och livsstil. 

Genom att skapa trygghet och gemenskap i en stimulerande och god arbetsmiljö jobbar vi för att eleverna hittar motivation, rörelseglädje och intressen som hjälper dem att hålla sig fysiskt aktiva livet igenom.  

Vi vill att eleverna ska känna sig delaktiga i utvecklandet av en god hälsa på såväl individ- som gruppnivå. Det gör vi genom att jobba aktivt med att återkoppla till den individuella utvecklingsplanen som upprättas för varje elev för att stärka deras positiva självbild och självkänsla, såväl fysiskt som psykiskt. Vi värdesätter elevernas förmåga att ta och känna ansvar för varandras trivsel och utveckling. Vi arbetar t ex med att eleverna får leda delar av lektioner och friluftsdagar för att de ska få möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sitt fina engagemang, årskurser och årskullar emellan. På så vis önskar vi utveckla förståelsen för varje individs delaktighet i varandras goda miljö och hälsa. Eleven kan se sig själv som en resurs för god hälsa och skapandet av en trivsam och betydelsefull miljö och samvaro. 


Sammanfattningsvis ska eleverna genom ämnet utveckla förmågan att: 
- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera och praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil 

- Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer  
-  Senast i åk 5 genomföra ett simtest

- Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet.


Trygghet och rutiner
I vårt arbete ingår att se till att eleverna känner sig trygga och säkra. Det innebär bland annat att vi skapar struktur och ordning genom rutiner i, och omkring, omklädningsrum och idrottsplatser. 


Omklädningsrum 
Vi vill härmed uppmuntra till det goda samtalet om trivsel, hänsyn och effektivitet. Vi idrottslärare eller annan personal finns oftast i närheten för att öka trygghet.  Personalen kan beträda omklädningsrummet  vid behov.


Kläder
Av hygieniska och säkerhetsmässiga skäl uppmanar vi att eleverna har anpassade kläder och skor för idrottsliga aktiviteter.


Har ni frågor eller funderingar: 

 

Anders Blomqvist

anders.blomqvist@skola.uppsala.se

Soledad Molina Padilla

soledad.molina-padilla@skola.uppsala.se

Uppdaterad: