Idrott och hälsa

Vi som arbetar här är legitimerade lärare i idrott och hälsa med flera års erfarenhet är Antonio Pereira och Anders Blomqvist. Vi arbetar genomtänkt med elevernas teoretiska kunskap om hälsa och deras förmåga att reflektera kring hälsofaktorer i ord som ger mening till deras sätt att värdera aspekter kring hälsa och livs stil.

Vi jobbar för att eleverna hittar motivation, rörelseglädje och intressen som hjälper dem att hålla sig fysiskt aktiva livet igenom genom att skapa trygghet och gemenskap i en stimulerande och god arbetsmiljö.

Vi vill att eleverna ska känna sig delaktiga i utvecklandet av en god hälsa på såväl individ- som gruppnivå och jobbar aktivt med att återkoppla till den individuella utvecklingsplanen som upprättas för varje elev för att stärka deras positiva självbild och självkänsla såväl fysiskt som psykiskt. Vi värdesätter elevernas förmåga att ta och känna ansvar för varandras trivsel och utveckling. Vi arbetar t ex med att eleverna får leda delar av lektioner och friluftsdagar för att de ska få möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sitt fina engagemang årskurser och ålderskullar emellan. På så vis önskar vi utveckla förståelsen för varje individs delaktighet i varandras goda miljö och hälsa. Eleven kan se sig själv som en resurs för god hälsa och skapandet av en trivsam och betydelsefull miljö och samvaro.

Sammanfattningsvis ska eleverna genom ämnet utveckla förmågan att:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera och praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 
  • senast i åk 5 genomföra en simtest

Trygghet och rutiner

I vårt arbete ingår att se till att eleverna känner sig trygga och säkra. Det innebär bland annat att vi skapar struktur och ordning genom rutiner i och omkring omklädningsrum samt idrottsplatser.

Omklädningsrum

Vid ordningsförhållanden, olyckor o.s.v. kan det hända att vi behöver beträda omklädningsrummen.

Kläder

Vi betonar vikten av att byta om vid idrottsaktivitet. Detta för att utföra vissa rörelser korrekt samt att lära sig använda sin kropp så vill vi inte att klädernas utformning ska begränsa eller kunna orsaka skada eller att man är rädd att smutsa ned sina kläder. Med tanke på den stora halkrisken med strumpor på ska elev som inte har skor vara barfota.

Hygien

Vi uppmuntrar till duschning då det är viktigt att sköta om sin hygien för sin egen och för andras välbefinnande. Men vi tvingar inga barn att duscha därför är det bra om vårdnadshavarna uppmuntrar till duschning. 

Har ni frågor eller funderingar:

Kontakta oss

Anders Blomqvist
Antonio Pereira
Uppdaterad: