Skolkurator


Jag heter Liza och mina ordinarie arbetstider är måndag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.30.
Mitt rum finns nedanför expeditionen, i nya huset.
Ni kan nå mig via kontaktuppgifterna nedan.
Fortlöpande stödsamtal ska alltid godkännas av vårdnadshavare.

Som kurator ingår jag i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Jag är också delaktig i skolans antimobbingprogram – KiVa. Utöver detta ansvarar jag för att ge elever och deras vårdnadshavare råd/stöd i sociala frågor och jag samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs.


Vad kan jag som skolkurator hjälpa till med?

Som elev kan du vända dig till mig när något bekymrar dig. Jag kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor, t ex.
• skolsituationen
• familjesituationen
• utanförskap/mobbning
• vänskapsrelationer
• skolfrånvaro
• stress, oro och nedstämdhet och mycket annat.

Tystnadsplikt
Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal.

Anmälningsplikt
Likt alla som arbetar inom skola, är jag enligt lag skyldig att anmäla om det finns misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa (14 kap. 1 c § SoL).


Liza Nässlin Eidenert

Skolkurator

liza.nasslin-eidenert@uppsala.se

Uppdaterad: