Sunnerstaskolans Elevhälsoteam

Elevhälsan är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. EHT träffas varannan vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till en elevhälsosamtal (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Mottagning: tid till skolläkaren Helena Salonen Ros skall beställas genom skolsköterskan.

Önskar ni tid till skolkurator kontaktar ni henne direkt.

 

Elevhälsoteamet består av nedanstående personer:

Carina Lundberg

Skolsköterska

carina.lundberg@uppsala.se

Liza Nässlin Eidenert

Skolkurator

liza.nasslin-eidenert@uppsala.se

Sanna Westerberg

Specialpedagog

Susanne Lindholm

Specialpedagog
Uppdaterad: