Sunnerstaskolans Elevhälsoteam

Elevhälsan är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. EHT träffas varannan vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till en elevhälsosamtal (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Mottagning: tid till skolläkaren Eva Edvinsson skall beställas genom skolsköterskan.

Önskar ni tid till skolpsykolog eller skolkurator kontaktar ni dem direkt.

Kontakta oss

Skolsköterska
Carina Lundberg
Skolkurator
Liza Nässlin Eidenert
Specialpedagog
Sanna Westerberg
Specialpedagog
Susanne Lindholm
Uppdaterad:

Andra sidor under: Sunnerstaskolans Elevhälsoteam