Årskurs 3

I åk 3 har många elever kommit igång med sitt läsande och skrivande. Vi arbetar mycket med att stimulera och utveckla dessa färdigheter.

Eleverna ska få känna glädje över att kunna läsa och skriva olika texter. När vi arbetar tillsammans med läsförståelse tränar vi förmågan att dra egna slutsatser och koppla texters innehåll till egna erfarenheter.

Vi betonar vikten av att ha grundläggande matematiska färdigheter. Därför lägger vi stor vikt vid färdighetsträning och samtalar kring matematiska problem. Vi stimulerar användning av olika lösningsstrategier genom att diskutera och laborera med konkret material.

I engelska börjar vi nu skriva och läsa enkel engelska. I de tidigare åren har vi haft fokus på att lyssna, tala och förstå engelska.

I SO/NO arbetar vi ofta ämnesintegrerat och tematiskt. Exempel på områden i årskurs 3 är kroppen och forntiden.

I årskurs 3 är de nationella proven en stor del av vårens arbete. Där kartläggs elevernas förmågor och färdigheter i svenska och matematik.

Andrea Lingman

Charlotte Pettersson

Julia Rapp

Lena Regnander Bergh

Uppdaterad: